Societate civilă profesională de

executori judecătorești

BOZSOKI ȘI HRUBAN

Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Cluj

În conformitate cu art. 7 din Legea 188/2000 (modificată), executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

a) punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;

b) notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;

c) comunicarea actelor de procedură;

d) recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;

e) aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească;

f) constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;

g) întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă;

h) întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz;

i) orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui.

Competența materială

    Executorii judecătoreşti îşi îndeplinesc atribuţiile în circumscripţia Curţii de Apel în raza căreia se află Judecătoria pe lângă care funcţionează, dacă prin lege nu se dispune altfel.

  Competenţa executorilor judecătorești din cadrul SCPEJ Bozsoki și Hruban se întinde pe raza Curții de Apel Cluj, privind următoarele judete:

  Cluj, Maramureș, Bistrița Năsăud, Sălaj.

Competența teritorială

"Justiția este constanta și perpetua voință de a da fiecăruia ceea ce i se cuvine." - Justinian I